Miskolc Holding Zrt.

Lakosság bevonás videó pályázat

2018. március 27., kedd

Szerzői jogok

1. A pályázati munka leadásával a pályázó tudomásul veszi, hogy minden, a pályázó által beküldött pályamű mindenfajta ellenérték nélkül a Miskolc Holding Zrt. kizárólagos tulajdonába kerül és a pályázó részére nem kerül visszaküldésre.

2. A pályázó díjmentesen hozzájárul és lemond a pályamunkájával kapcsolatos minden szerzői jogáról és minden ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul, hogy a pályaműve akár egy kiállítás keretén belül, akár

sajtótermékben, vagy social media felületen megjelenjen nevének, iskolájának és lakóhelyének (csak település) feltüntetésével.

3. A pályázó a pályamunkával kapcsolatos minden jogot díjmentesen átruház a Miskolc Holding Zrt. részére, ideértve a nyilvánosságra hozatal jogát, a kereskedelmi hasznosítás jogát, a marketing- vagy reklámcélú felhasználás és a pályamű sokszorosításának jogát, ideértve annak nyomdai, reklám vagy interneten történő megjelenítését, vagy televízión történő sugárzását is, csakúgy, mint a pályamű megváltoztatásához való jogot, illetve a szerzői vagyoni jogok harmadik személy részére történő részbeni avagy teljes átruházásának jogát.

4. A pályázó szavatolja, hogy a pályamű a pályázó saját alkotása, eddig nem hozták nyilvánosságra, bármely harmadik személyek jogát nem sérti, nem tartalmaz becsületsértő, vagy jogszabályba ütköző elemet és a pályázó legjobb tudomása szerint a pályamű nem tárgya semmilyen peres eljárásnak, vagy olyan követelésnek, amely peres eljáráshoz vezethet.

5. A pályázó szavatolja, hogy a pályamű nem tartalmaz más, eddig nyilvánosságra nem hozott, vagy szerzői jogi védelem alá eső műből (munkából) semmilyen elemet anélkül, hogy azt a szerzői jog vagy bármilyen egyéb jog jogosultja írásban nem engedélyezte; harmadik személynek nincs olyan joga, követelése, amely korlátozná vagy akadályozná a pályázó által beküldött pályaművének a jelen Szabályzat szerinti felhasználását; nem tartalmaz jogosulatlan vagy kéretlen hirdetést, politikai kampányt vagy ilyen jellegű promóciót; másokat nem lejárató célzatú, illetve nem alkalmas gyűlöletkeltésre, nem tartalmaz valótlan, megtévesztő vagy félrevezető információt; nem tartalmaz trágár, másokat fenyegető, vulgáris vagy diszkriminatív, vagy egyéb illetlen, szexuális célzatú, a Kiíró vagy harmadik személyek jó hírnevét sértő tartalmat; nem hív fel erőszakos, másokat veszélyeztető vagy antiszociális viselkedésre; nem tartalmaz harmadik személyekre vonatkozó személyes adatokat; semmilyen egyéb módon nem sérti harmadik személyek szerzői, felhasználói vagy bármely egyéb jogát.

6. Azon pályamunka, amely egyértelműen bizonyíthatóan másolat, hamisítvány, vagy ha azt már korábban nyilvánosságra hozták, vagy nem a jelen Szabályzatnak megfelelően készítették el, a Pályázatból kizárásra kerül.

 

Felelősség

1. A Miskolc Holding Zrt. a pályázók valamint harmadik személyekkel szemben kizárja a felelősségét a benyújtott pályamunkával kapcsolatban esetlegesen felmerülő, szerzői jogi illetve egyéb jogsértésekkel, követelésekkel kapcsolatban.

2. A Miskolc Holding Zrt. nem vállal felelősséget, ha valaki a pályamunkáját harmadik személy nevében küldi el. A pályamunkával kapcsolatos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Miskolc Holding Zrt. semminemű felelősséget nem vállal.

3. A Miskolc Holding Zrt. kizárja a felelősségét olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amelyek számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása, a Pályázat megvalósítása a Miskolc Holding Zrt. -nek nem felróható okból hiúsul meg vagy a Pályázat idő előtti befejezésére kerülne sor.

 

Adatvédelem

1. A pályázó a pályamunkája elküldésével hozzájárul, hogy személyes adatait a Miskolc Holding Zrt. (mint adatkezelő) a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje, azok a Lebonyolító adatbázisába bekerüljenek és azokat a Lebonyolító kezelje.

2. A Miskolc Holding Zrt. a pályázó által megadott személyes adatokat az adatok megadásától a pályázat lezárultát követő 30 napon keresztül kezeli.

3. A Miskolc Holding Zrt., mint adatkezelő a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően, bizalmasan kezeli. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Kiíró bármikor lehetőséget biztosít a pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését vagy törlését. A pályázó a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

Egyéb rendelkezések

1. A pályázó a pályamunkája elküldésével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen tájékoztatót és azt feltétel nélkül elfogadta.

2. A Miskolc Holding Zrt. fenntartja a jogot, hogy a Pályázatot kiegészítse vagy módosítsa, a Pályázat határidejét meghosszabbítsa, továbbá a jelen Szabályzat feltételeit a Pályázat időtartama alatt megváltoztassa.

3. A Miskolc Holding Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy ne hirdessen nyerteseket, amennyiben a pályamunkák színvonala nem felel meg a várakozásoknak.

2013 © Miskolc Holding Zrt.